City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických zmesiach – chemický zákon
 • Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548 EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)1907/2006- CLP
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve
 • Zákon č.103/2015 Z. z., - úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci vrátane zmien a doplnkov
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom chemickým pri práci vrátane zmien a doplnkov
 • Vyhláška MZ SR 448/2007 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Zákon č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci- úplné znenie
 • Nariadenie vlády SR č. 395/ 2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pomôcok
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/007 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovno-vzdelávacej činnosti o projekte, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Zákon č. 125/ 2006 Z. z. o inšpekcii práce 
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (súvisiace časti)

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené