City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

1/ Školenie pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými faktormi

Okruh účastníkov:

Všetci zamestnanci, na pracovisku ktorých sa nachádzajú nebezpečné chemické faktory, a to pri akomkoľvek postupe, vrátane výroby, údržby, laboratória, skladovania , prepravy, zneškodňovania, úpravy, manipulácie, obchodovania a iného zaobchádzania, alebo ktoré vznikajú pri týchto činnostiach.

Jedná sa o zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými faktormi, klasifikovanými podľa požiadaviek platnej legislatívy SR ako: výbušné, oxidujúce, horľavé, veľmi horľavé, mimoriadne horľavé, toxické a veľmi toxické, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, poškodzujúce životné prostredie.

Frekvencia školení:

V intervale jedenkrát ročne (nariadenie vlády SR č.355/2006 Z. z.)

Organizačné zabezpečenie

Miesto školenia

výlučne v priestoroch objednávajúcej organizácie

Časové trvanie

180 min., so záverečným overovaním znalostí účastníkov vo forme písomného testu ;
Maximálny počet zamestnancov na jednom školení: 35

Dokumentácia

Kompletný vystavený záznam o školení s prezenčnou listinou - originál

Archivácia dokumentov

Po dobu 3 rokov

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené